ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
กลุ่มบริหารวิชาการ
>รายงานผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 21
ปพ.6 Word Document ขนาดไฟล์ 97.87 KB 4
แบบรายงานผลการเรียน 0 ร มส Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.98 KB 17
แบบบันทึกข้อความขออนุญาตให้ ร Word Document ขนาดไฟล์ 62 KB 10
หลักสูตรท้องถิ่น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.57 MB 1
หลักสูตรสถานศึกษา 7
บันทึกข้อความส่งตัวอย่างฟอร์มแผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 123.04 KB 14
แบบปิดซองข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 12.99 KB 2
แบบสรุปการตรวจคะแนน-ผลการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 15.18 KB 10
แบบสำรวจรายชื่อนักเรียนที่มีคะแนนไม่ถึงร้อยละ 50 Word Document ขนาดไฟล์ 12.91 KB 6
แบบสำรวจเวลาเรียนไม่ถึง 80 % Word Document ขนาดไฟล์ 14.41 KB 10
>ผลการสอบแก้ตัว 0 ร มส มผ ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 19
ตารางเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 191.79 KB 14
คำร้องขอมีสิทธิ์สอบ Word Document ขนาดไฟล์ 14.14 KB 9
คำร้องขอย้ายแผนการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 16.65 KB 1
คำร้องขอเรียนซ้ำ Word Document ขนาดไฟล์ 13.87 KB 1
คำร้องขอสอบแก้ตัว Word Document ขนาดไฟล์ 35.5 KB 7
กลุ่มบริหารงานบุคคล
>PA1/ส 1
>แบบประเมินPA2-PA3 17
>คู่มือ วPA 15
บันทึกข้อความขออนุญาตไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 91.12 KB 0
ใบลา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 48.93 KB 7
แบบรายงานผลการพัฒนาบุคลากร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 46.31 KB 9
แบบคำร้อง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 60.09 KB 0
แบบขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 52.61 KB 0
แบบขออนุญาตไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 19.66 KB 14
แบบขอเปลี่ยนเวร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 71.01 KB 3
กลุ่มบริหารงบประมาณและแผน
ตัวอย่างการเขียนเอกสารจัดจ้าง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 408.57 KB 2
แบบฟอร์ม เอกสารจัดจ้าง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 214.72 KB 5
ตัวอย่างการเขียนเอกสารจัดซื้อ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 257.07 KB 10
แบบฟอร์ม เอกสารจัดซื้อ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 222.04 KB 6
กลุ่มบริหารทั่วไป
วน 01แบบขออนุญาตเข้าเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 20.47 KB 0
วน.07 แบบรายงานตัดคะแนนความประพฤติ Word Document ขนาดไฟล์ 76 KB 4
วน.06 แบบเสนอตัดคะแนนความประพฤติ Word Document ขนาดไฟล์ 63.5 KB 1