ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2565 (อ่าน 0) 02 มิ.ย. 65
การประกวดร้องเพลง singing contest โรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่(เวชพันธุ์อนุสรณ์) (อ่าน 0) 02 มิ.ย. 65
การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากร (อ่าน 0) 08 พ.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ4 (อ่าน 0) 03 พ.ค. 65
ระเบียบการแต่งกายโรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่(เวชพันธุ์อนุสรณ์) (อ่าน 0) 03 พ.ค. 65