คณะผู้บริหาร

ดร.วาสนา มะณีเรือง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา