กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวสุนิษา มิทยัพ
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1