กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวสุประภารินี
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวรจนา พวงพยอม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

ว่าที่ร้อยตรีหญิงสิรินทรา อาจหาญ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวผกาสินี ภู่ระยับ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 0626219463
อีเมล์ : phakasinee.pu@obec.moe.go.th