ฝ่ายบริหาร

ดร.วาสนา มะณีเรือง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ว่าที่ร้อยตรีหญิง สิรินทรา อาจหาญ
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

นายพุฒินาท ปัตถานัง
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

นางสาวอัญฑิภา ศรีสงเคราะห์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

นางสาวกรรณิการ์ ประวัติศรี
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล