กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวกรรณิการ์ ประวัติศรี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นายจารุเดช วงศ์ษา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2