กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

ว่าที่ร้อยตรีหญิงสิรินทรา อาจหาญ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1