กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวมณฑวรรณ ฤทธิจันทร์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นายพุฒินาท ปัตถานัง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นายสถาพร มากมี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวพรนภา ทรัพย์สกุล
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2