คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสำเริง แย้มโสภี
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสุบิน อ้อสุวรรณ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสุเมธ ตั้งตรงไพโรจน์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายรชต กำลังแพทย์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรจนา พวงพยอม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : พระครูปลัดพิจารย์ วิจารโน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นายอพิเชษฐ์ ฝากพืช
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นางสมปอง ปุยสุวรรณ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางวาสนา มะณีเรือง
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ผู้แทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่(เวชพันธุ์อนุสรณ์)